Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CHLPG Tiền Giang

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Tiền
 •   Thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Dũng Nga

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Trần Văn Dũng
 •   Thôn Mật Sơn, p Chí Minh, Phường Chí Minh, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hòa Đăng

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Trần Thị Đua
 •   thôn Kỹ Sơn – xã Tân Dân, Xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hồng Đô

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Trần Văn Đô
 •   Thôn Bắc Đẩu. xã Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thành Hoa

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thành
 •   p, Bến Tắm - Chí Linh, Phường Bến Tắm, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hoa Khoa

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Đỗ Quang Hoa
 •   Thôn Ngọc Tân, xã Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tăng Hài

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Tăng
 •   Lôi Đông, p Cộng Hòa, Xã Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Phú Bình

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Phú
 •   Bích Động, p Cộng Hòa, Xã Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Đài Quỳnh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Đào Xuân Đài
 •   133 Thái Học 1, Sao Đỏ, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tuyến Hòa

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Trần Văn Tuyến
 •   KDC Mật Sơn – P. Chí Minh, Phường Chí Minh, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tuyên Thảo

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Tuyên
 •   phường Hoàng Tân, Phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Nhung Quân

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Nhung
 •   KDC Ninh Chấp 5- phường Thái Học, Xã Thái Học, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Viễn Xoa

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Viến
 •   Thôn Chí Linh- xã Nhân Huệ, Xã Nhân Huệ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hương Trường

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Dương Thị Hương
 •   KDC Lạc Sơn- phường Thái Học, Xã Thái Học, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Chức Đài

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Dương
 •   Khu dân cư phao son- Phường Phả lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tĩnh Bắc

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Cao Văn Tĩnh
 •   Phường Phả Lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Khanh Hoa

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hoa
 •   Thôn Khẩu Khê- Văn Đức, Xã Văn Đức, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Đức Công

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thơi
 •   Thôn Nam Đông- Cổ Thành, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Mạnh Hồng

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thúy
 •   Thái Học II, Phường Sao Đỏ, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Lễ Đạt

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Đạt
 •   Xã Hưng Đạo , Xã Hưng Đạo, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: