Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CHXD Xuân Điệp

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Phạm Đình Điệp
 •   Đại Hợp, Xã Đại Hợp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHXD Luyên Uyên

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Uyên
 •   TT Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHXD Đoàn Gia

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Đoàn Thị Thúy
 •   Bỉnh Dy- Kỳ Sơn, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Đức Hạnh

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hạnh
 •   Văn Tố _Tứ Kỳ , Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG An Hà

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu An
 •   Thôn Mép- Minh Đức, Xã Minh Đức, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Ba Nhàn

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Đỗ Văn Ba
 •   An Phòng- Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPH Hiên Huyền

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Đinh Thị Hiên
 •   Phạm Xá- Ngọc Sơn, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Quyết Thắng

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Quyết
 •   Bỉnh Dy- Kỳ Sơn, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thành Thanh

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Đồng Văn Thành
 •   Hàm Hy- Cộng Lạc, Xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Vững Nhuần

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Phạm Khắc Vững
 •   Phượng Kỳ, Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Bộ Xoan

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Bộ
 •   Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Vụ Hồng

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Vụ
 •   An Lao, An Thanh, Xã An Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Minh Dung

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Bàn
 •   Khu An Nhân Đông, TT. Tứ Kỳ, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Khánh Thắng

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Vũ Học Khánh
 •   Tứ Kỳ Hạ, Phượng Kỳ, Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hương Bình

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   Khu Trung tâm thị trấn Tứ Kỳ, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tuyết Hiển

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Trịnh Thị Tuyết
 •   Đại Đình, Ngọc Kỳ, Xã Ngọc Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Duy Chiển

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Trí Chiển
 •   An Lại- Dân Chủ, Xã Dân Chủ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Cường Giang

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Trần Công Cường
 •   La Giang- Văn Tố, Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thế Khảm

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Khảm
 •   Thôn Ngọc Lâm- Tân Kỳ, Xã Tân Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tài Lộc

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Lôc
 •   Quan Lộc- Tiên Động, Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: