Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CHLPGThanh Thành

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Danh Thành
 •   Xã Ngũ Hùng, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Kiềm Đáo

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Kiềm
 •   Ngũ Hùng -Thanh Miện, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hoài Thuấn

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Thuấn
 •   Xã Tân Trào, Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tuấn Sen

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Tuấn
 •   Xã Tân Trào, Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thiêm Oánh

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Phạm văn Thiêm
 •   Chợ Hoành- Lê Hồng, Xã Lê Hồng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hào Hồng

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: An Văn Hào
 •   Gia Côc- Tứ Cường, Xã Tứ Cường, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Quang Huy

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Huy
 •   Thọ Trương- Lam Sơn, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hải Triều

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Trịnh Hải Triều
 •   Bích Thuỷ- Hồng Quang, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHXD+KDMHL Số 42

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   TT Thanh Miện, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tuệ Liên

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Đào Đình Tuệ
 •   Xã Đoàn Tùng , Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thành Lộc

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Xuân Lộc
 •   Hồng Quang, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tốt Lịch

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Bường
 •   Xã Lam Sơn, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG + Xang dau Hung Son

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Bui thi Oanh
 •   Hung Son, Xã Hùng Sơn, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG số 1 Trung Thuỷ

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Lê Đình Trung
 •   TT Thanh Miện, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Mạnh Hương

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Lê Đình Trung
 •   TT Thanh Miện, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Dũng Trà

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Lê Văn Dũng
 •   TT Thanh Miện, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tân Trào

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Phạm Tường
 •   Hoàng Tường- Tân Trào, Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Huyền Kiên

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Kiên
 •   Đông La- Hồng Quang, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Dũng Nhung

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Dũng
 •   Đỗ Thượng- Phạm Kha, Xã Phạm Kha, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tiến Lân

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Tiến
 •   Tiệu Nội - Hùng Sơn, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: