Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CỬA HÀNG HUẾ LAN

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840986628996
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HUẾ LAN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG THANH HUYỀN

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840962718000
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THANH HUYỀN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG CẢNH NGA

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840976194277
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: CẢNH NGA
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG THIỆN HƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401642225040
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THIỆN HƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG LÝ NGUYỄN

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401663285992
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: LÝ NGUYỄN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG QUÝ THẮNG

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840985967559
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: QUÝ THẮNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUẤN KIỆT

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401656196485
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUẤN KIỆT
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG KIM THOA

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401662465806
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: KIM THOA
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG LIÊN HOAN

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840972488819
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: LIÊN HOAN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HƯỜNG LỰC

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401228325739
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HƯỜNG LỰC
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG ĐỨC DUNG

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840983163530
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: ĐỨC DUNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG LINH XUÂN

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840989072861
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: LINH XUÂN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HƯƠNG NGHĨA

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401688390412
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HƯƠNG NGHĨA
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Nguyễn Thị Thanh

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401235000888
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Thị thanh
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Hương Hoàn

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840962009197
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Hương
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Nguyễn Thị Lan

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840983962818
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Lan
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Hà Bách Tường

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401238662838
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Hà Bách Tường
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Trần Thị Hạnh

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8402203766549
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Trần Thị Hạnh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Cơ sở sản xuất bánh gai Bà Tới

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8402203767589
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Thanh Tới
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Cơ sở sản xuất bánh gai Tuyết Nga

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401699420795
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ