Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/8/2020

Giá ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 17/8 – 21/8/2020)

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 17/8 – 21/8/2020)

Giá thịt lợn giảm nhẹ cuối tuần, giá một số mặt hàng lương thực và thực phẩm thiết yếu tuần qua biến động nhẹ.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/8/2020

Giá ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/8/2020

Giá ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/8/2020

Giá ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/8/2020

Giá ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm