Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


CHXDThanh Giang

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXDThanh Giang
 •   +8402203739733
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Hồng Quang

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hồng Quang
 •   +840984934059
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Hùng Sơn

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hùng Sơn
 •   +8402203736352
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Trạm xăng dầu số 5

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Trạm xăng dầu số 5
 •   +840984766083
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Thạch Khôi I

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Thạch Khôi I
 •   +8402203860028
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD số 3 Thạch Khôi

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 3 Thạch Khôi
 •   +840973496415
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Quân đội

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Quân đội
 •   +8402203843659
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Thống Nhất

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Thống Nhất
 •   +840914998355
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Gia Tân

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Gia Tân
 •   +8402203717299
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Hồng Phúc

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hồng Phúc
 •   +8402203769384
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Thái Học

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Thái Học
 •   +840904312057
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Dương Hải

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Dương Hải
 •   +8402203840279
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Hưng Thịnh

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hưng Thịnh
 •   +8402203774027
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Kẻ Sặt

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Kẻ Sặt
 •   +8402203777786
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Sông Luộc

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Sông Luộc
 •   +840913308346
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Xuân Kiều

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Xuân Kiều
 •   +8402203855291
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Xuân Kiều

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Xuân Kiều
 •   +8402203855291
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Cầu Ghẽ

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Cầu Ghẽ
 •   +8402203786527
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Đồng Quang

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Đồng Quang
 •   +8402203862009
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Thanh Bình

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Thanh Bình
 •   +8402203862009
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH