Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


CHXD Tứ Kỳ số 45

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Tứ Kỳ số 45
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Hà Hải

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hà Hải
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Chợ Yên

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Chợ Yên
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Quý Cao

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Quý Cao
 •   +840989185589
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Quang Phục

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Quang Phục
 •   +840989185589
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD số 84 Ngọc Sơn

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 84 Ngọc Sơn
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Tứ Kỳ

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Tứ Kỳ
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Ngọc Sơn 3

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Ngọc Sơn 3
 •   +840913023923
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CtyTNHHMTV Tổng CTy xăng dầu quân đội

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CtyTNHHMTV Tổng CTy xăng dầu quân đội
 •   +840968612136
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Văn Tố

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Văn Tố
 •   +8402203860589
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Kỳ Sơn

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Kỳ Sơn
 •   +8402203748141
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Ngọc Sơn-Kỳ Sơn

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Ngọc Sơn-Kỳ Sơn
 •   +8402203624110
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Chợ Mũ

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Chợ Mũ
 •   +840963823397
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cty TNHH Thành Đồng

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty TNHH Thành Đồng
 •   +8402203863473
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Minh Đức

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Minh Đức
 •   +840982030472
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Thành Hưng

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thành Hưng
 •   +840965631633
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Dung Trung Dũng

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Dung Trung Dũng
 •   +8402203749850
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Quang Hợi

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Quang Hợi
 •   +8402203747410
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Liên Minh

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Liên Minh
 •   +8402203767090
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Hữu Thậm

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hữu Thậm
 •   +8402203749136
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân