Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


CHXD 104 Minh Hòa

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD 104 Minh Hòa
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD số 20 - Minh Tân

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 20 - Minh Tân
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD số 22 - Hiệp An

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 22 - Hiệp An
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD số 111 - Long Xuyên

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 111 - Long Xuyên
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD số 112 - Phú Thứ

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 112 - Phú Thứ
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Thất Hùng

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Thất Hùng
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD HTX TM Quyết Tiến

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD HTX TM Quyết Tiến
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Ninh Thành

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Ninh Thành
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Phạm Mệnh

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Phạm Mệnh
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Đức Đông

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Đức Đông
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Hải Huệ

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hải Huệ
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD An Phụ

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD An Phụ
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Vạn Chánh

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Vạn Chánh
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Phúc Thành

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Phúc Thành
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty CP Đức Thiện

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Đức Thiện
 •   +840983289166
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cty TNHH Tân Bình

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty TNHH Tân Bình
 •   +840989185589
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CN công ty CP xăng dầu DK PVOIL Hải Phòng tại Hải Dương

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CN công ty CP xăng dầu DK PVOIL Hải Phòng tại Hải Dương
 •   +840983682986
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Hải Ngân

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hải Ngân
 •   +8402203823189
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

HTX Hưng Thịnh

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): HTX Hưng Thịnh
 •   +840915974581
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Cty TNHH MTV Sx &TM Hà Anh

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty TNHH MTV Sx &TM Hà Anh
 •   +8402203528528
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH