Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


CHXD Cổ Thành

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Cổ Thành
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Quân đội

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Quân đội
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD số 10 - Văn An

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 10 - Văn An
 •   +840983682986
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD Côn Sơn

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Côn Sơn
 •   +840903409468
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD An Lĩnh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD An Lĩnh
 •   +840903409468
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD Côn Sơn 2

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Côn Sơn 2
 •   +840903409468
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD Lê Lợi

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Lê Lợi
 •   +840903409468
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD Đại Bát

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Đại Bát
 •   +840903409468
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Hoàng Tân

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hoàng Tân
 •   +840903409468
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD số 89 - Văn An

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 89 - Văn An
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD số 21 - Cộng Hòa

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 21 - Cộng Hòa
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD số 65 - Sao Đỏ

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 65 - Sao Đỏ
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD số 66 - Tân Dân

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 66 - Tân Dân
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD số 68 - Phả Lại

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 68 - Phả Lại
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD Chí Minh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Chí Minh
 •   +8402203882675
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD HTX CN Đức Hậu

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD HTX CN Đức Hậu
 •   +8402203881266
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

CHXD Thái Học

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Thái Học
 •   +840983718888
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD Hưng Đạo

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hưng Đạo
 •   +840985931438
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Hoàng Tiến

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hoàng Tiến
 •   +8402203590083
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Phả Lại

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Phả Lại
 •   +8402203881302
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân