UBND tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại và Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử của tỉnh giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 về phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại (XTTM) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

Chương trình Xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp

Theo đó, Chương trình Xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ), các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; chú trọng hỗ trợ các làng nghề truyền thống, các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của tỉnh, các sản phẩm chăn nuôi, các sản phẩm nông, lâm sản tươi và chế biến. Duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối, ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu và đứng vững trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Thúc đẩy và tăng cường mối liên kết trao đổi, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối hàng Việt tới thị trường nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu hàng hóa theo hướng tăng xuất khẩu những mặt hàng chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu thô.

Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh về vai trò, lợi ích và kỹ năng XTTM trong sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế. Khai thác, huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế vào thực hiện công tác XTTM góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và nhân dân trong tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Về yêu cầu, UBND tỉnh chỉ đạo, hoạt động XTTM của tỉnh giai đoạn 2021-2025 được thực hiện phải phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Hải Dương lần thứ XVII; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn kết các hoạt động XTTM, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch với nhau; tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2020-2025. Đồng thời phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển thương mại, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh; thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của các doanh nghiệp của tỉnh. Tranh thủ nguồn lực của trung ương; phân bổ nguồn lực địa phương hợp lý để hỗ trợ công tác XTTM của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, tập trung chủ yếu vào các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng chủ lực của tỉnh, các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh như nông sản tiêu biểu, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP…

Về nội dung, Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh giai đoạn 2021-2025 tập trung vào 03 nhóm nội dung chính:(1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá truyền thống và trên mạng internet trong đó tập trung xây dựng và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên hệ thống mạng internet; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn. (2) Thực hiện các hoạt động XTTM phát triển thị trường trong và ngoài nước; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. (3) Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực XTTM.

Về kinh phí, tổng kinh phí thực hiện Chương trình XTTM của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 là: 18,8 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh là 12,5 tỷ đồng; doanh nghiệp thực hiện là 6,3 tỷ đồng.

* Cũng trong ngày 15/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025.

Về quan điểm, Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử của tỉnh giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình phát triển chung của cả nước; đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến, được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động tiêu dùng hàng ngày của người dân; nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan QLNN; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và các doanh nghiệp; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế; gắn kết phát triển TMĐT với Chính phủ điện tử.

Hoạt động phát triển TMĐT phải phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021-2025; gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại với phát triển thương mại điện tử, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch; tạo động lực thúc đẩy SX-KD trên địa bàn tỉnh, phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu. Đồng thời, phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh Hải Dương trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển thương mại nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh, thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh. Phát triển TMĐT gắn liền với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin truyền thông của tỉnh.

Tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ hoạt động TMĐT của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm. Huy động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đầu tư hạ tầng TMĐT, đẩy mạnh ứng dụng TMĐT.

 

Giai đoạn 2021-2025 sẽ đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến

Về mục tiêu, Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 tập trung xây dựng hạ tầng, triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển TMĐT của tỉnh, đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh, đưa Hải Dương trở thành tỉnh có thị trường TMĐT phát triển trong tốp đầu; qua đó góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thị trường TMĐT phát triển thuộc nhóm 03 nước dẫn đầu Đông Nam Á; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Mặt khác, đưa TMĐT trở thành hoạt động được ứng dụng phổ biến trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Khai thác và huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế trong hoạt động xúc tiến thương mại và TMĐT. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực TMĐT. Đưa chỉ số TMĐT của Hải Dương đứng trong Top 10 của cả nước.

Về kinh phí, tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch Phát triển TMĐT của tỉnh  giai đoạn 2021-2025 là: 8,7 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương là 02 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 05 tỷ đồng; doanh nghiệp thực hiện là 1,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung và dự toán kinh phí thực hiện cụ thể, chi tiết Chương trình XTTM và Kế hoạch phát triển TMĐT hàng năm trên cơ sở ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./. 

Nguồn Bài: Nguyễn Lương Ngọc


Tin khác

Mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam năm 2020

Mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam năm 2020 19-08-2020 / * Xúc tiến thương mại

Hội chợ diễn ra từ ngày 25 - 29/11/2020 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall (Khu đô thị Vinhomes Royal City), TP. Hà Nội.

Mời doanh nghiệp dự Hội nghị trực tuyến quốc tế nông sản, thực phẩm Việt Nam 2020

Mời doanh nghiệp dự Hội nghị trực tuyến quốc tế nông sản, thực phẩm Việt Nam 2020 30-08-2020 / * Xúc tiến thương mại

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến trên địa bàn tỉnh giao thương với các nhà nhập khẩu nước ngoài, qua đó tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, xuất khẩu.

Chính thức đưa vải Hải Dương lên sàn thương mại điện tử Voso.vn

Chính thức đưa vải Hải Dương lên sàn thương mại điện tử Voso.vn 16-05-2021 / * Xúc tiến thương mại

Thông qua Voso.vn, vải Hải Dương sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu.

Cơ hội cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh

Cơ hội cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh 16-05-2021 / * Xúc tiến thương mại

Bên lề Hội nghị Kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải và nông sản tỉnh Hải Dương năm 2021, Sở Công Thương Hải Dương sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu, trong đó có đặc sản vải thiều của tỉnh

Nhiều thương nhân nước ngoài đăng ký mua vải thiều Việt Nam

Nhiều thương nhân nước ngoài đăng ký mua vải thiều Việt Nam 10-04-2021 / * Xúc tiến thương mại

Hai tháng trước khi vào vụ vải thiều, tỉnh Hải Dương, Bắc Giang nhận được đăng ký thu mua loại trái cây đặc sản này từ các doanh nghiệp, thương nhân nhiều nước.