Sở Công Thương tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính

Đoàn kiểm tra số 1 của UBND tỉnh Hải Dương đánh giá cao công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương.

Nhằm đánh giá kết quả công tác CCHC của Sở, ngày 22/8/2017 vừa qua, Đoàn kiểm tra CCHC số 1 của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị và đánh giá cao những nội dung công việc Sở đã thực hiện.
Cụ thể, Sở đã triển khai thực hiện và ban hành đầy đủ các kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm, có đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện. Trong đó:
Sở đã ban hành đầy đủ và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm; tiến hành đánh giá các nội dung đã thực hiện (Kế hoạch CCHC năm 2016 số 1746/KH-SCT ngày 25/12/2015 - đúng hạn; Kế hoạch CCHC năm 2017 số 2015/KH-SCT ngày 30/12/2016 - đúng hạn; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 số 984/KH-SCT ngày 12/7/2017 - chậm do Sở không nhận được Kế hoạch thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 số 2199/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh và đồng chí Giám đốc mới không nhận được bàn giao).
Sở đã có các báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính hàng năm gửi Sở Tư pháp (công văn số 1210/SCT-VP ngày 01/9/2016 - đúng hạn; báo cáo số 1704/BC-SCT ngày 21/11/2016 - đúng hạn; công văn số 900/SCT-VP ngày 30/6/2017 - chậm 01 tháng).
Đơn vị đã xây dựng dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương gửi Sở Nội vụ và Sở Tư pháp thẩm định (Công văn số 1322/SCT-VP ngày 01/9/2017 của Sở Công Thương đã gửi hai Sở. Đến nay, Sở Công Thương chưa nhận được ý kiến phản hồi nào từ hai Sở trên).
Thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý (kế hoạch số 1289/KH-SCT ngày 30/8/2017); kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở quản lý (kế hoạch số 1288/KH-SCT ngày 30/8/2017 - đúng hạn) và kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (kế hoạch số 1287/KH-SCT ngày 30/8/2017 - đúng hạn) gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. (Đến nay, Sở Công Thương chưa nhận được ý kiến phản hồi của Sở Nội vụ).
Thực hiện Kết luận số 66/KL-TTBNV ngày 23/01/2017 của Thanh tra Bộ Nội vụ liên quan đến số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định 68 dôi dư và Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương đã nhiều lần chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường, nhưng đến nay Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường chưa thực hiện. Ngày 14/7/2017, Giám đốc Sở Công Thương đã có văn bản số 991/SCT-TTr báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, nhưng đến nay Sở Công Thương chưa nhận được ý kiến chỉ đạo).
Về cải cách tài chính công:
Sở Công Thương đã xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí để triển khai thực hiện (Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 tại công văn số 633/SCT-VP ngày 20/5/2016; Kế hoạch triển khai chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 tại công văn số 710/SCT-VP ngày 29/5/2017; Quyết định số 709/QĐ-SCT ngày 29/5/2017 của Sở Công Thương ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2017-2020).
Thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế công khai tài chính, Sở Công Thương đã thường xuyên thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vào tháng 01 hàng năm. Việc công khai ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại công văn số 2112/STC-KHNS ngày 24/8/2017 của Sở Tài chính chưa thực hiện được do Sở Công Thương mới nhận được văn bản ngày 28/8/2017 và đang thực hiện.
Về hiện đại hóa nền hành chính:
Sở đã xây dựng và ban hành đầy đủ kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin gửi Sở Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 số 1002/KH-SCT ngày 29/7/2016; Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 số 1948/KH-SCT ngày 19/12/2016). Sở Công Thương đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở.
Thực hiện quyết định số 09/2015/QĐ-TTG ngày 25/3/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1389/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đồng chí Giám đốc Sở đã ban hành quyết định số 1094/QĐ-SCT ngày 12/8/2016 về Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Công Thương Hải Dương để triển khai thực hiện; đồng thời triển khai phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan và các tổ chức, công dân đến làm việc tại Sở và thực hiện nghiêm túc, có nề nếp theo quy định, đạt hiệu quả tốt từ đó đến nay.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương được đặt tại Văn phòng Sở; có diện tích 40m2, diện tích ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch 20 m2; được trang bị 02 máy vi tính, 02 máy in, 01 điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn làm việc, quạt mát, 01 tủ đựng tài liệu, sổ sách ghi chép, 01 bộ máy tính phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin theo dự án “Phát triển mô hình công sở điện tử tại một số cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương”, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, diện tích phòng làm việc và trụ sở hiện có của Sở. Công bố công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính, mẫu hồ sơ, mức phí, lệ phí phải nộp theo quy định tại Bộ phận một cửa.
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, Lãnh đạo Sở đã ban hành văn bản phân công lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính tại Sở theo đúng tinh thần của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh (Thông báo số 1537/TB-SCT ngày 10/10/2017 về việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương). Thành lập tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở gồm đại diện của các phòng, đơn vị trực thuộc của Sở giúp Giám đốc Sở và cán bộ đầu mối CCHC của Sở để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến CCHC trên các lĩnh vực Sở Công Thương quản lý.
Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy, Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, dù Bộ Công Thương chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho các đơn vị sự nghiệp công lập ngành công thương nhưng Sở đã sớm khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Sở cùng 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham khảo kinh nghiệm một số tỉnh và thực tiễn hoạt động của tỉnh Hải Dương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công để tiến tới thực hiện kế hoạch tự chủ. Sở Công Thương là một trong số rất ít các sở, ngành của tỉnh đã hoàn thành sớm dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trình UBND tỉnh và Sở Tài chính tại Tờ trình số 581/TTr-SCT ngày 04/5/2017 về việc đề nghị phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do ngành Công Thương quản lý về khuyến công và xúc tiến thương mại.
Ngày 27/9/2017, đại diện 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã tham dự Hội nghị thẩm định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính. Sau hội nghị, Sở đã chỉ đạo 02 đơn vị tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa lại định mức và gửi lại để Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Các Phòng, đơn vị thuộc Sở tuân thủ nghiêm túc quy trình giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Trong năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, 100% hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC nộp tại Sở Công Thương đã được giải quyết và trả kết quả trước hạn và đúng hạn; không có hồ sơ quá hạn.
Sở đã thành lập đường dây nóng (Quyết định số 938/QĐ-SCT ngày 05/7/2017 của Sở Công Thương) và công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hải Dương và thực hiện bảo vệ quyền của người tiêu dùng (Thông báo số 937/TB-BCĐ ngày 05/7/2017) để hướng dẫn, hỗ trợ người tiêu dùng; tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi tiêu cực, tiếp tay của cá nhân, cơ quan chức năng.
Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Sở đã đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí có liên quan trực tiếp đến chi phí doanh nghiệp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg gửi Sở Tài chính tổng hợp tại công văn số 918/SCT-VP ngày 03/7/2017 của Sở Công Thương.
Sở đã đề xuất lộ trình thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công cho các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề thực hiện tại công văn số 1211/SCT-VP ngày 18/8/2017 của Sở Công Thương gửi Sở Nội vụ.
Ngày 14/9/2017, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1381/KH-SCT về xây dựng Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Chính phủ và UBND tỉnh yêu cầu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 36 dịch vụ; Sở Công Thương đề nghị bổ sung thêm 04 dịch vụ, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp lên 40 dịch vụ.
Sở đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại các Quyết định số 4846/QĐ-BCT ngày 09/12/2016 của Bộ Công Thương ban hành phương án đơn giản hóa TTHC năm 2017 cắt giảm, đơn giản hóa 123 thủ tục hành chính; Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 của Bộ Công Thương ban hành phương án đơn giản hóa, cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2017-2018.
Phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
Sở Công Thương tiếp tục tổ chức rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh.
Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công Thương, Giám đốc Sở tích cực chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Quản lý thị trường thực hiện Kết luận số 66/KL-TTBNV ngày 23/01/2017 của Thanh tra Bộ Nội vụ về số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định 68 dôi dư và Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ của UBND tỉnh.
Giám đốc Sở quán triệt đến từng phòng, đơn vị và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản trong việc quản lý cả văn bản đến và văn bản đi. Tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xây dựng Bản đồ trực tuyến hệ thống phân phối hàng Việt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Sở tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở. Báo cáo UBND tỉnh và các ngành có liên quan ưu tiên bố trí mọi nguồn lực để phục vụ công tác cải cách hành chính của Sở./.


Tin khác

Tỉnh Hải Dương giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ Vietnam Expo 2023

Tỉnh Hải Dương giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ Vietnam Expo 2023 05-04-2023 / * Tin tức - Sự kiện

Tại hội chợ, tỉnh Hải Dương có 2 gian hàng với hơn 20 sản phẩm do Trung tâm Xúc tiến thương mại tổ chức, tham gia. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm tiêu biểu.

Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 27-02-2023 / * Tin tức - Sự kiện

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Sở Công Thương đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn xuống cấp

Sở Công Thương đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn xuống cấp 07-09-2023 / * Tin tức - Sự kiện

Trên cơ sở đề xuất của Sở Công Thương, UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương cho phép xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ hạng 3 tại nông thôn.

Tăng cường tuyên truyển, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tăng cường tuyên truyển, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương 25-01-2024 / * Tin tức - Sự kiện

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

Một số điểm mới trong Nghị định số 80/2023/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Một số điểm mới trong Nghị định số 80/2023/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu 22-11-2023 / * Tin tức - Sự kiện

Ngày 17/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.