Thông tư 15/2020/TT-BCT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu


Còn hiệu lực
15/2020/TT-BCT
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ...
09-07-2020
01-01-2021
Thông tư
Bộ Công Thương
Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng


Kết nối mạng xã hội