Thông tư 03/2019/TT-BCT: Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương


Còn hiệu lực
03/2019/TT-BCT
Quy định Quy tắc xuất xứ ...
22-01-2019
08-03-2019
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng


Kết nối mạng xã hội