Thông tư 35/2021/TT-BTC: Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030


Còn hiệu lực
35/2021/TT-BTC
Quy định cơ chế quản lý ...
19-05-2021
05-07-2021
Thông tư
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Thứ trưởng


Kết nối mạng xã hội